dizi indir
swinger porno
 Warunki uczestnictwa
Nachádzate sa na: Slowackie u... > Kontakt > Warunki ucz...

Slowackie uzdrowiska - obniźaja ceny w 2017 roku:)

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

Organizator HERKULES agency s.r.o., Slowacja

I Zawarcie umowy

1.Zawarcie umowy z organizatorem o udział w imprezie zagranicznej następuje po zapoznaniu się z ofertą, warunkami uczestnictwa które są integralna częścią umowy, oraz dokonaniem wpłaty ceny imprezy przed rozpoczęciem imprezy.
2.Nie uregulowanie wpłaty w ustalonym terminie, powoduje wykluczenie z imprezy, na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
Przy zawarciu umowy na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest wpłata całości ceny imprezy.

II Świadczenia i ich zmiany
3.Organizator zobowiązany jest realizować imprezę turystyczną zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, oraz informacjami zawartymi w ofercie dotyczącej danej imprezy. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich świadczeń wchodzących w zakres umowy. Informacje zawarte w katalogach, broszurach, na stronie internetowej, ulotkach są wiążące dla organizatora, ma on jednak prawo je zmieniać przed zawarciem umowy pod warunkiem poinformowania klienta o zaistniałych zmianach. Jeżeli z przyczyn zależnych od organizatora następuje zmiana świadczeń w trakcie trwania imprezy, zobowiązany jest on do zapewnienia równoważnych świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń zastępczych.
4.Organizator ma obowiązek informować uczestnika o zmianach w warunkach realizacji umowy nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora co do zaproponowanej zmiany w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak powiadomienia ze strony uczestnika w tym terminie rozumiany będzie jako akceptacja nowych warunków.

III Cena imprezy
5.Cena imprezy jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf, i kursów walut. Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy z powodu wzrostu kosztów transportu lub kursu walut stanowiących podstawę obliczenia ceny imprezy.
6.Cena imprezy nie może ulec podwyższeniu na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

IV Odwołanie imprezy
7.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy na 7 dni przed datą rozpoczęcia jeżeli jest do tego zmuszone działaniem siły wyższej, z powodu klęsk żywiołowych, itp..W przypadku odwołania imprezy przez biuro uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wniesionych wpłat bez odsetek w terminie 14 dni od powiadomienia o odwołaniu imprezy.

V Rezygnacje
8.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił wyłącznie w formie pisemnej Herkules agency s.r.o. o rezygnacji z imprezy. Z tego tytułu zobowiązany jest do zapłaty kosztów rezygnacji. Koszty rezygnacji naliczane są od całkowitej ceny imprezy, a w przypadku cen walutowych, walutę przelicza się po kursie Banku Narodowego Slowackiego, sprzedaż na dzień złożenia rezygnacji.
Koszty rezygnacji:
a - do 30 dni przed imprezą opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł od osoby
b - 20 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji na 29 - 15 dni przed rozpoczęciem imprezy .
c - 40 % ceny na 14 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d - 90% ceny na 7 dni i wcześniej przed rozpoczęciem imprezy .

Koszty rezygnacji pobieraja uzdowiska, nie biuro Herkules.

9.Dopuszcza się możliwość wskazania przez uczestnika osoby spełniającej warunki umowy i przejmującej jego wszystkie obowiązki. W takim przypadku osobie składającej rezygnację potrąca się wyłącznie opłatę manipulacyjną niezależnie od terminu zgłoszenia rezygnacji.
10.W przypadku zmiany terminu imprezy przez uczestnika, więcej niż jeden raz biuro potrąca opłatę manipulacyjną w wysokości 50 złos za każdą kolejną zmianę. Zmiana terminu imprezy nie może być dokonana później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku zmian dokonanych w późniejszych terminach obowiązują warunki rezygnacji z imprezy.

VI Odpowiedzialność organizatora i reklamacje
11. Organizator, biuro Herkules - odpowiada za prawidłowe zorganizowanie imprezy i zapewnienie świadczeń zgodnie z przedstawioną ofertą sprzedaży. W przypadku niezrealizowania świadczeń klient ma prawo do reklamacji. Reklamacje zgłaszane są wyłącznie w formie pisemnej niezwłocznie w czasie trwania imprezy przedstawicielowi Organizatora lub po powrocie w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane. Rozpatrywane będą jedynie reklamacje indywidualne potwierdzone przez przedstawiciela organizatora tj. rezydenta, pilota lub recepcję obiektu. Organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji odpowie na nią pisemnie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane postojami na granicy, trudnymi warunkami atmosferycznymi, lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od organizatora.

VII. Odpowiedzialność uczestnika imprezy
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika i nie zwraca kosztów w przypadku braku lub nieaktualnych dokumentów związanych z przekroczeniem granicy, cofnięcia z granicy z przyczyn paszportowych, wizowych, celnych lub innych. W przypadku odmowy wjazdu do kraju tranzytowego lub docelowego organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane świadczenia, a uczestnik na własny koszt wraca do kraju.
Uczestnicy zobowiązani są do pokrywania kosztów za straty powstałe z ich winy podczas trwania imprezy.

VIII Ubezpieczenie
13. Organizator nie dokonuje ubezpieczenia uczestników z powodu, źe nie moźe ubezpieczać obcokrajowców. Ubezpieczenie zalatwia klient we wlasnym zakresie w Polsce. Polecamy Ubezpieczyciela - Warta Travel.

IX
Stosunki prawne między Herkules agency s.r.o., Slowacja a Klientami podlegają przepisom slowackiego prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego, w powiązaniu z Ustawą o usługach turystycznych.

© Herkules kúpele na Slovensku, Tvorba web stránok - Irisoft, redakčný systém - Clever Leap™ TOPlist