Liečebné, wellness a relax pobyty
+421 54 474 47 74

SmrdákyHISTÓRIA

Ľudová povesť o vzniku kúpeľov hovorí, že minerálne pramene objavil kedysi dávno pastier, ktorý si kúpaním v neobvykle páchnucej vode prameňa vyhojil svoje „boľavé“ nohy. Zvesť o liečivom účinku prameňa sa rýchlo šírila a ľudia zo širokého okolia ho začali vyhľadávať. Vznik názvu Smrdáky je zaujímavý. Podľa historických dokumentov sa osada kedysi volala po slovensky Nová Ves / Villa Nova /. Terajšie meno dostala od zapáchajúcich minerálnych prameňov. Keď sa roľníci z príležitosti výročia jarmokov schádzali v susedných mestách, tých, čo prišli z Novej Vsi prezývali „Smrdáci“. Toto meno sa potom tak vžilo, že nahradilo predošlé meno osady. Prvá písomná zmienka o kúpeľnom mieste v Smrdákoch bola uvedená v urbári z roku 1617. Vydal ho vtedajší zemepán Majtény - Novák. Slovenský polyhistor Matej Bel vo svojom známom diele Notitia Hungariae Novae Historicogeographia (Historické a zemepisné znalosti o súvekom Uhorsku) z roku 1740 spomína kúpeľnú dedinku Smrdáky a prvýkrát opisuje použitie minerálnej sírovodíkovej vody na liečebné účely. V roku 1763 úradný lekár Ján M. Gottmann pripravil rozbor smrdáckych vôd, v ktorom poznamenal, že v budúcnosti by v okolí týchto vôd mohli vzniknúť kúpele. Veľmi významná je medicínska dizertačná práca hlavného lekára Jozefa Callasa Nagya o kúpeľoch Smrdáky (Thermarum Büdösköensium, 1840) posudzovaná na Viedenskej univerzite. Okrem chemického rozboru vôd, ktorý robil nitriansky lekárnik František Lang Adolf, sú v nej aj indikácie – zoznam chorôb, ktoré sa tu úspešne liečili už pred vznikom kúpeľnej inštitúcie. Na prvom mieste sa spomínajú rôzne kožné ochorenia, ako opar, herpes, lišaje a pod. Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch postavil majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Jozef Vietoris, v rokoch l832-3. K tomuto obdobiu sa datujú aj novodobé dejiny kúpeľov. Neskôr v roku 1839 tiež zásluhou majiteľa J. Vietorisa, bola postavená impozantná budova kaštieľa pre jeho rodinu a vzácnych hostí. Po niekoľkých prestavbách slúži dodnes. Svojim klasicistickým portálom sa stal kaštieľ symbolom kúpeľov. Jozef Vietoris sa staral aj o vybudovanie príjemného kúpeľného prostredia. Odvodnením močiara získal priestor pre park, do ktorého vysádzal vzácne dreviny. Kúpeľný park má dnes rozlohu 16 ha a je obľúbeným oddychovým miestom kúpeľných hostí. Roky 1935 – 1938 boli pre kúpele najúspešnejšie. V kúpeľných objektoch bolo vtedy ubytovaných okolo 180 pacientov a takmer taký istý počet bol ubytovaný v obci. Okrem toho dochádzali aj pacienti z blízkeho okolia ambulantne, takže v kúpeľoch vtedy na vrchole kúpeľnej sezóny zaznamenali až 400 kúpeľov denne. V roku 1950 bol vrtom zachytený cenný zdroj minerálnej vody a tak sa zabezpečila liečivá voda známeho zloženia. Hĺbkovým vrtom v r. 1953 objavili v hĺbke 301 m primárny zdroj sirovodíkovej minerálnej vody, v roku 1957 ďalší omnoho výdatnejší zdroj. Jeho obsah aktívnej dvojmocnej síry je zo všetkých doteraz známych európskych sirovodíkových vôd najvyšší.

 

KÚPEĽNÁ LIEČBA

Zdravie a liečba

Komplexná  kúpeľná liečba ochorení kože v kúpeľoch Smrdáky sa opiera o dlhoročnú tradíciu využitia unikátnych prírodných liečivých zdrojov - sírovodíkovej minerálnej liečivej vody a sírneho liečivého bahna, prostriedkov lokálnej liečby a fyzikálnej terapie i liečebnej rehabilitácie, a zároveň o vysokú erudíciu a profesionalitu lekárov a ostatného personálu. Práve tieto zložky liečebného komplexu kúpeľov Smrdáky sú zárukou výrazného liečebného efektu na zdravotný stav našich pacientov. PLK Smrdáky sú kúpele zamerané na liečbu neinfekčných kožných chorôb ako aj chorôb pohybového ústrojenstva. Pri liečbe využívajú opäť prírodné minerálne zdroje - minerálnu vodu s vysokým obsahom sírovodíka a minerálne sírovodíkové bahno. Okrem balneoterapie disponujeme i moderným rehabilitačným oddelením.

Zdravotná starostlivosť

V kúpeľoch Smrdáky je základom pre liečbu sírovodíková minerálna voda, ktorá patrí k vodám s najvyšším obsahom sírovodíka v Európe.  Uplatňovanie všetkých liečebných postupov je v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. V liečebnom procese hrá hlavnú úlohu lekár, ktorý okrem základného medicínskeho vzdelania musí byť špecialista s erudíciou v oblasti dermatológie alebo balneológie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Lekár na začiatku pobytu pacienta vyšetrí, stanoví alebo spresní diagnózu a aktuálny stav pacienta, stanoví plán na liečbu ochorenia. Individuálny liečebný program sa v priebehu liečenia pravidelne 1x týždenne kontroluje a podľa potreby upravuje.

Liečebné postupy

Pri vstupnej prehliadke vykoná sestra a lekár úplné anamnestické vyšetrenie, ktoré je nutné na poznanie vlastného ochorenia a jeho príčin. Pohovor s pacientom umožňuje lekárovi získať pacientovu dôveru. Kompletným klinickým vyšetrením si lekár dopĺňa poznatky získané anamnézou. Urobí vyšetrenie kože  pacienta s posúdením aktuálneho stavu kožných prejavov, meranie pohybových funkcií, sleduje stereotypy pohybu a chôdze, pozoruje úkony bežných činností, meria silu svalov, zistené odchýlky od normy, prípadne i zmeny v sledovaných fyziologických parametroch si overuje ďalšími vyšetreniami. Počas kúpeľnej liečby niekedy dochádza k prechodnému subjektívnemu, ale i objektívnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta,  tzv. „kúpeľnej reakcii“.  Ide o reaktívnu prestavbu funkčných, adaptačných  a imunitných systémov organizmu vplyvom pôsobenia jednotlivých či všetkých faktorov kúpeľnej liečby. Táto reakcia môže trvať rôzne dlho a závisí od konkrétneho celkového stavu pacienta a jeho adaptability. Najčastejšie vymizne v priebehu prvých dní liečebného pobytu. Cieľom komplexnej kúpeľnej liečby je zlepšenie alebo vymiznutie kožných prejavov s predĺžením remisie (obdobie bez príznakov ochorenia alebo len s minimálnymi prejavmi), normalizácia funkcii pohybového aparátu narušených patologickým procesom. Nemenej dôležitým sa javí zlepšenie subjektívneho pocitu zdravia a zvýšenie psychickej a fyzickej zdatnosti, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality života chronicky chorého pacienta.

Výsledky komplexnej kúpeľnej liečby

Komplexná kúpeľná liečba ochorení kože a pohybového aparátu má špeciálne liečebné uplatnenie. Pacient je zbavený nepriaznivých vplyvov domáceho a pracovného prostredia. Pôsobia na neho priaznivé vplyvy kúpeľného prostredia, prírodných liečebných prostriedkov, najmodernejšie prostriedky fyzikálnej liečby, liečebná starostlivosť vysoko erudovaných zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho má klient možnosť športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia. V kúpeľoch sa uplatňuje ochranný liečebný režim, pretože v zmysle zákonov SR sú kúpele zdravotníckym zariadením so všetkými zárukami zdravotnej starostlivosti. Pacient si odnáša so sebou do domáceho prostredia nielen výsledok súborného pôsobenia komplexu liečebných procedúr, ale aj stereotyp správneho ošetrovania kože, nácvik prvkov liečebného telocviku, poznatky zdravotníckej osvety, odporúčanej diéty a optimizmus pre ďalší postup. Dobré liečebné výsledky sú stimulom pre opakovanie liečby, čoho dôkazom sú časté návraty pacientov na liečenie.

video
Smrdáky
Smrdáky