dizi indir
swinger porno
 Podmienky účasti
Nachádzate sa na: Podmienky ...

Podmienky účasti


Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte

CA HERKULES agency s.r.o.

1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok
Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované CA HERKULES.

2. Účastníci zmluvného vzťahu
a.) Cestovná agentúra HERKULES (ďalej iba “CA”)
b.) partnerské kúpele, wellness hotel
c.) Fyzické alebo právnické osoby (ďalej iba “klient”)

3. Objednanie
Klient si môže pobyt objednať:
a.) priamo v CA HERKULES, 086 31 Bardejovské Kúpele b.) na internetovej stránke
c.) telefonicky na: +421-54-477 44 77, +421-54-474 47 74 d.) faxom na: +421-54-488 13 99

4. Cena pobytu

Výsledná cena pobytu vychádza z požiadaviek klienta na pobyt a je zostavená podľa aktuálneho cenníka. Na základe potrebných údajov poskytnutých klientom mu bude do 24 hod. zo strany CA zaslaná “Ponuka” s kalkuláciou pobytu.

5. Platobné podmienky
CA je oprávnená žiadať zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny pobytu a to do termínu uvedenom v “Ponuke” , ktorú klient obdrží od CA. Zvyšnú sumu je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy. Platby sa prevádzajú bankovým prevodom na číslo účtu CA.

6. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah vzniká na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta a odoslaním VOUCHERA – potvrdenia zo strany CA

7. Práva a povinnosti CA

CA je povinná:
a.) Zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
b.) Poskytnúť klientovi všetky informácie týkajúce sa pobytu a zároveň ho informovať o prípadných zmenách.
c.) Po zaplatení objednaného pobytu zaslať klientovi VOUCHER, to znamená doklad o rezervácií a úhrade pobytu.
CA má právo:
a.) Žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený v “Ponuke”.
b.) Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a nasledovne žiadať od klienta zaplatenie storno poplatku.

8. Práva a povinnosti klienta

Klient je povinný:
a. ) Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k rezervácii pobytu.
b.) Zaplatiť dohodnutú cenu za pobyt v dohodnutom termíne.
c.) V prípade liečebného pobytu sa oboznámiť s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.
d.) Oznámiť storno pobytu v čo najkratšom čase.
Klient má právo:
a. ) Odstúpiť od zmluvy kedykoľvek a bez udania dôvodu, pričom platia storno podmienky a poplatky opísane v bode 9.
b.) Na reklamáciu v prípade, že CA neposkytne všetky služby súvisiace s pobytom v plnom rozsahu a kvalite.

9. Storno podmienky a storno poplatky
Klient má právo odstúpiť od zmluvy s CA kedykoľvek pred odchodom na pobyt. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný urobiť písomnou formou.
STORNO POPLATKY SI ÚČTUJÚ KÚPELE NIE CA HERKULES.
Pri zrušení pobytu zo strany klienta účtuje CA storno poplatky. Storno poplatky sa účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní ostávajúcich do nástupu na pobyt:
29 - 27 dní....................................................15 % z ceny pobytu
26 - 14 dní....................................................30 % z ceny pobytu
13 - 6 dní......................................................50 % z ceny pobytu
5 - 1 deň.......................................................80 % z ceny pobytu
V deň nástupu, resp. neoznámené...............100 %
Agentúra je oprávnená odpočítať storno poplatok z klientom zaplatenej zálohy za pobyt.

10. Reklamácia
Klient má právo na reklamáciu pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti a klient je povinný upovedomiť kompetentné osoby (recepčnú hotela, ošetrujúceho lekára,...). Ak závada nebude na mieste odstránená, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne alebo telefonicky) CA. O priebehu a výsledku reklamácie bude CA klienta informovať.

11. Zmeny dohodnutých služieb

a.) CA je povinná informovať klienta o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom.
b.) V prípade závažnej zmeny v cene, rozsahu alebo kvalite objednaných a klientom uhradených služieb zo strany CA ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo od zmluvy odstúpiť s vrátením zaplatenej sumy a to bez storno poplatku a bez finančných nárokov voči CA. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
c.) Klient, ktorý bez zavinenia CA nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany CA.
d.) Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade skoršieho odchodu oproti rezervácií. Výnimku tvorí vážny dôvod (np. choroba,...)
Záverečné ustanovenia tieto “Všeobecné zmluvné podmienky” vstúpili do platnosti dňa 01.01.2009 a vzťahujú sa na pobyty ponúkané CA pre príslušný rok. Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

REZERVUJ POBYT

© Herkules kúpele na Slovensku, Tvorba web stránok - Irisoft, redakčný systém - Clever Leap™ TOPlist