Dovolenka na Slovensku - kúpele, wellness a hory
+421 948 720 226

Rekreačný poukaz a kúpele

REKREAČNÉ POUKAZY:

Podľa zákona č. 347/2018 Z. z. je rekreačný poukaz:

 • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu
 • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky
 • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu
 • možnosť použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz
 • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný
 • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný

 

 • Zamestnávateľ s 49 a viac zamestnancami:
  • povinnosť v prípade žiadosti zo strany zamestnanca poskytnúť rekreačný poukaz
 • Zamestnávateľ, ktorý má 49 a menej zamestnancov:  
  • systém je nastavený dobrovoľne, avšak v prípade poskytnutia poukážok, budú podmienky pre podnik rovnaké, ako pre podnik s viac ako 50 zamestnancami
  • Zamestnávateľ počíta podľa zákona do počtu zamestnancov aj ostatné pracovné úväzky (napr. polovičný úväzok alebo dohodu o vykonaní práce) 
  • Počet zamestnancov spoločnosti = priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok
   • Samotný údaj o priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2018 zamestnávateľ uvádzal v ročnom štatistickom výkaze o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01, resp. postupne vo štvrťročných výkazoch Práca 2-04.

 • Zamestnávateľ má možnosť zaradiť výdavky na príspevok do daňových výdavkov (využitie aj pre SZČO- nutnosť podnikať viac ako 24 mesiacov, avšak nie je možné poskytovať si poukážky v pozícii zamestnanca).
 • Príspevok je oslobodený od odvodov (zdravotné a sociálne poistenie) – platí pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca.
 • Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok len v tom prípade, pokiaľ bude mať zamestnanca zamestnaného viac ako 24 mesiacov pričom nebude zamestnaný na dohodu- t. zn. k začatiu rekreácie musí zamestnanec pracovať u zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov.
 • Príspevok môže byť realizovaný:
  • priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia
  • rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty (v rámci tejto možnosti platí zamestnávateľ 3% z hodnoty rekreačného poukazu za sprostredkovanie)
 • Zamestnávateľ platí 55 % oprávnených nákladov - maximálne do výšky sumy 275 EUR ročne (zo sumy 500 EUR), čo znamená platbu pre zamestnanca vo výške 225 EUR.
 • V prípade kratšieho úväzku zamestnanca sa príspevok znižuje pomerne k jeho pracovnému úväzku u zamestnávateľa.
 • Zamestnávateľ poskytuje príspevok v prípade naplnenia zákonných podmienok v rámci oprávnených nákladov na rekreáciu (uvedené v časti „pre zamestnanca“).
 • Samotná poukážka má platnosť v rámci jedného kalendárneho roka a je neprenosná.
 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má  viac ako 50 zamestnancov a zároveň  musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce). 
 • V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku.
 • V prípade obdržania poukazu ho musí zamestnanec využiť výhradne na  území Slovenskej republiky (nepoužiteľné v iných krajinách), pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Konkrétne prípady uvádzame nižšie:
  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
 • Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov = 225 EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 EUR).
 • Poukážky sa nezdaňujú ako príjem a ich platnosť je jeden kalendárny rok, pričom sú neprenosné.
 • Pokiaľ zamestnanec vynaloží na dovolenku menej ako 500 EUR, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou ako 275 EUR, ktorá bude zodpovedať 55%-nám z celkovej vynaloženej sumy. Tým sa zachová podiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
 • V prípade začiatku rekreačného pobytu koncom jedného kalendárneho roka, pričom pobyt trvá aj v nasledujúcom kalendárnom roku, sa tento pobyt započítava do roka prvého, t.j. rozhodným dátumom je dátum začiatku pobytu
 • Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov: 
  1. pre manžela/manželku
  2. deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria:
   1. pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi
   2. denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
   3. lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
  3. pre druha/družku 
  4. pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti

 

Príspevok môže byť realizovaný:

 • Priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia.
 • Rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.

   

Zdroj: https://rekreacnepoukazy.sk/