Liečebné, wellness a relax pobyty
+421 54 474 47 74

LúčkyHistória

Lúčky ležia pod Chočskými vrchmi, pri vyústení Ráztočnej doliny do Liptovskej kotliny. V okolitom lesnom poraste prevláda smrek, zriedkavejšia je borovica a buk. Sú tu hnedé lesné pôdy, rendziny a pararendziny. Na blízkom Choči rastú slovenské endemity, a to klinček lesklý a lomikameň tatranský. V roku 2012 oslávili kúpele 300. výročie ich prvej zmienky. Okolie Lúčiek bolo osídlené už v eneolite. Bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou a odtiaľto pochádza aj hromadný nález bronzových nádob z mladšej doby bronzovej. Najstaršia písomná správa o dedine Lúčky je z roku 1266. Druhá najstaršia zmienka o dedine je z roku 1287. Dedina vznikla na mieste, ktoré obyvatelia z Liptovskej Teplej užívali ako lúky. Od 16. storočia Lúčky patrili hradnému panstvu Likava. V roku 1600 tu stálo 17 obývaných poddanských domov, tri opustené a mlyn. V období panovania Jozefa II. (1780 - 1790) Lúčky tvorilo 85 domov, v ktorých žilo 680 obyvateľov. Liečebný účinok minerálnych prameňov, ktoré aj dnes patria k základnej liečebnej procedúre v kúpeľoch, bol známy už dávnejšie a nezistila ho iba moderná lekárska veda. Stáročné skúsenosti s liečivými vlastnosťami prameňov dokazujú, že ich vyhľadávali chorí dávno pred nami. V 18. storočí boli známe všetky termálne a studené pramene v Liptove, o povahe a vlastnostiach vôd však chýbali hlbšie poznatky. O niektorých minerálnych prameňoch bolo známe, že mali liečivé účinky. Boli to vlastne prírodné vody, ktoré obsahovali minerálne látky. Poznatky o vodách sa dedili z pokolienia na pokolenie, úlohu tu zohrávala tradícia. Pitná a kúpeľná liečba sa uplatňovala postupne. Na liečenie sa začali používať predovšetkým termálne pramene, pri ktorých postupne vznikali kúpeľné zariadenia.

 

Kúpeľná liečba v Lúčkach nadviazala na ľudovú liečbu a budovala sa podľa starších tradícií. Aplikovala sa iba postupne, výstavbu prvých solídnejších kúpeľných domov nemožno stotožniť so vznikom kúpeľov. Živší ruch pri prameňoch v Lúčkach nastal okolo roku 1760.

Zásluhy o vznik a zveľadenie kúpeľov pripísal známy slovenský geograf Ján Matej Korabisnký zemanovi Adamovi Turanskému. Už vtedy tam stál hostinec aj s maštaľou a tak sa Lúčky stali nielen miestom liečenia a odpočinku ale aj zábavy. Lúčky sa začali väčšmi rozvíjať na prelome 18. a 19. storočia. Kúpeľná liečba sa tu zakladala na vyskúšaných metódach, platil tu istý kúpeľný režim a indikácie sa stanovovali podľa chemického rozboru vody. Okrem domácich hostí sa tu liečili aj cudzinci.

V 60. rokoch 19. storočia v súpise kúpeľných stredísk v Liptove sú podchytené iba Lúčky a Korytnica. V roku 1864 prestavali v Lúčkach kúpeľný dom. V roku 1872 kúpil kúpele od štátu Ján Tholt a prikročil k ich renovácii. Prestaval kúpeľný dom a dovtedajšie dva bazény spojil do jedného, priestrannejšieho. Ku kúpeľnému domu dal pristavať halu. Zlepšilo sa tiež ubytovanie postavením viacrých viliek a hostia mali k dispozícii novú reštauráciu.

 

Na prelome 19. a 20. storočia kúpele v Lúčkach znova získali na popularite, do určitej miery prosperovali, čo znamenalo udržanie a niekedy aj zvýšenie návštevnosti, hoci išlo o menšie stredisko. Prichádzali sem klienti z USA, z cárskeho Ruska, z Viedne, z Budapešti, Rumunska, Čiech.....

V septembri roku 1912 podielníci z Lúčok podali verejnosprávnemu výboru Liptovskej župy žiadosť o zaradenie Lúčiek medzi liečivé kúpele v Uhorsku. V podaní na piatich stranách podrobne poukázali na význam liečivých vôd, ktoré prinavrátili zdravie mnohým chorým. Podľa mienky hlavného slúžneho kúpele boli súce na zaradenie medzi liečivé, keďže boli vybavené na primeranej úrovni.

Novodobým bádaním sa kúpeľná liečba dostala na vedecký základ, podopretý klimatickými, chemickými a biologickými výskumami, ktoré zdokonalili metódy liečby. Lúčky svojimi procedúrami, medzi ktoré patrilo pitie minerálnej vody, kúpanie sa v liečivom prameni, masáže a rozličné kombinácie, vracali zdravie rozličným spoločenským vrstvám. O novú klasifikáciu a chemickú analýzu minerálnych vôd v Lúčkach sa v roku 1916 zaslúžil uznávaný odborník Dr. Viliam Hanko z Budapešti, člen Uhorskej akadémie vied.

Významnú úlohu v rozvoji kúpeľnícva za Slovenskej republiky zohrala Robotnícka sociálna poisťovňa v Bratislave. Podľa zákona sa starala o zdravie poistenca a jeho rodiny. Zo svojich prostreidkov stavala a zriaďovala nemocnic, sanatóriá a zveľaďovala kúpeľné strediská. Začiatok socialistickej éry v dejinách kúpeľníctva znamenal zákon č. 125 zo 6. mája 1948. Prírodné liečivé zdroje a kúpele boli znárodnené. Štát tým nadobudol právo disponovať s minerálnymi prameňmi a získal vlastnícke právo na kúpeľný majetok. Znárodňovanie sa skončilo v roku 1950. V 60. tych rokoch 20. storočia sa začala nová výstavba, ktorá zvýšila kapacitu kúpeľov a zmeila celkový vzhľad kúpeľného areálu. Za desaťročie 1960 - 1970 sa zvýšil počet lôžok na 196, ale existujúce kapacity už nepostačovali, pretože prudko vzrástol záujem pacientov o kúpele.

V roku 1968 sa začala výstavba liečebného domu Choč a začal sa budovať aj liečebný dom Penzión. Súčasne sa začala budovať centrálna kotolňa. Vybudovaním liečebného domu Choč sa zvýšila kapacita o 160 a liečebného domu Penzión o 21 lôžok. Výstavbou potrebných priestorov v liečebnom dome Choč sa vytvorili podmienky pre kultúrne a spoločenské vyžitie vtedajších pacientov. V roku 1998 bolo zrekonštruované balneo oddelenie a dostalo súčasnú podobu. Rekonštrukciou prešli postupne všetky poschodia v liečebnom dome Choč a Penzióny A a B. V roku 2008 bol vybudovaný nový AQUA - VITAL Park, ktorý sa plánuje neustále rozširovať. Stále však pracujeme na skvalitňovaní prostredia a služieb v kúpeľoch, ktoré pomôžu k zvýšeniu spokojnosti všetkých klientov.

 

O kúpeľoch

KÚPELE LÚČKY ležia v horskej, na juh otvorenej doline, pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške 621 m. Nachádzajú sa vo vzdialenosti 14 km na severovýchod od Ružomberka, vzdialeného 280 km od hlavného mesta Bratislava na trase Bratislava – Žilina – Košice. Kúpele sa nachádzajú v tichom horskom prostredí a sú vhodné pre všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť od každodenného rušného života.

Kúpeľná liečba v Lúčkach patrí medzi najefektívnejšie liečebné metódy. Podstata všetkých balneologických metód je v nešpecifickom, všeobecnom účinku, ktorý ovplyvňuje celkový stav klienta a hrá kladnú úlohu pri procese uzdravenia najmä preladením vegetatívnych funkcií organizmu. Od roku 1950 sa kúpele špecializovali len na liečbu ženských a onkologických ochorení, ale v roku 2005 sa znovu vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. V roku 2008 pribudla k dovtedy liečeným indikáciám aj liečba chorôb z povolania.V rámci liečenia ochorení pohybového ústrojenstva majú kúpele vhodné podmienky aj na prevenciu a liečbu osteoporózy. V kúpeľoch sa liečia tiež choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest. Minerálna voda z prameňov HGL – 3 a BJ – 101 (Valentína) sa používa vo všetkých bazénoch a separátnych kúpeľoch. Je vhodná súčasne aj na pitie a je prístupná nielen ubytovaným hosťom ale aj širokej verejnosti. Pre širokú verejnosť sú k dispozícii cez pracovné dni odborné ambulancie: gynekologická, ortopedická a ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Klienti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach rozličných kategórií, a to v apartmánoch a izbách v Kúpeľnom hoteli Choč***, v Dependence Adam***, Barbora***, Cyril*** Diana ***, Liptov*** a Dependance Maja***,  V roku 2013 bol kompletne zrekonštruovaný Dependance Liptov***, kde pribudlo nové Wellness - soľná jaskyňa mokrá aj suchá, jacuzzi so slanou vodou pripravenou z morskej soli, fínska sauna, infrasauna a ochladzovacia kaďa. V roku 2008 kúpele vybudovali nový, celoročne otvorený AQUA – VITAL PARK, ktorého súčasťou je sedací bazén s liečivou termálnou minerálnou vodou s teplotou 36 °C – 38 °C, rekreačný bazén s teplotou vody 28 °C – 33 °C s rozličnými atrakciami (vzduchové sedadlá, protiprúd, vzduchové lehátka, vodná čaša, masážne trysky, chrliče vody, podhladinové osvetlenie) a saunový svet (fínska sauna, mentolová sauna, rímsky parný kúpeľ, Kneippov kúpeľ a tepidárium). K dispozíí je aj  delený vnútorný minerálny liečivý bazén s teplotou vody 33 –35 °C. Súčasťou AQUA – VITAL Parku je Snack bar so širokou ponukou jedál a nápojov systém a la carte a banketka pre uzavreté spoločnosti. Kúpele sú vhodné pre všetky vekové kategórie, ponúkajú rôzne druhy pobytov – liečebné, liečebno-preventívne, víkendové, seniorské, programové pre ženy a pre mužov, turistické, pobyty zamerané na liečbu osteoporózy, lyžiarske, redukčné, silvestrovské, veľkonočné. Vedenie spoločnosti sa snaží prispôsobovať svoju ponuku požiadavkám svojich zákazníkov a pre zvýšenie ich záujmu robí rozličné akcie.

Každoročným zvyšovaním kvality poskytovaných služieb sa kúpeľom darí prilákať čoraz väčšie množstvo zákazníkov, pretože všade vo svete platí, že „najlepšia reklama je spokojný klient“.

 

Šport, turistika a výlety do okolia

 

Veľký Choč

Veľký Choč je dominantným vrchom Chočských vrchov, viditeľný je už od Štrby a z celej dolnej Oravy. Pre turistov je oficiálne prístupný po štyroch turistických chodníkoch (z Lúčok, z Likavky, z Valaskej Dubovej, z Dolného Kubína). Najkrajší výstup je z Lúčok a Dolného Kubína, kde sa turistom naskytnú krásne výhľady.

 

Kvačianska a Prosiecka dolina

Doliny tvoria dvojicu krásnych a často navštevovaných dolín v masíve Chočských vrchov. Svahy doliny sú okrem brál a skalných stien pokryté lesmi, ktoré pre svoju nedostupnosť neboli nikdy intenzívnejšie hospodársky využívané. Pre svoju zachovalosť a jedinečnosť Kvačianska dolina bola vyhlásená roku 1967 za štátnu prírodnú rezerváciu (dnes Národná prírodná rezervácia).

 

Liptovská Mara

V lete sa Liptovská Mara stáva najvýznamnejším rekreačným strediskom. Každoročne sa tu rekreujú tisícky rekreantov, ktorí môžu využiť možnosť kúpania, surfovania, jachtingu, školu windsurfingu, člnkovanie, vodné bicyklovanie, minigolf, rybárčenie, plavbu vyhliadkovou loďou Liptov.

 

Rafting – vodné športy

Je vhodný pre rodiny s deťmi, skupiny aj jednotlivcov. Splavuje sa na viacmiestnych gumových nafukovacích člnoch. Klient je vybavený záchrannou vestou a na vyžiadanie aj prilbou. Splavuje sa cca 10 km úsek (1,5 hod.), začína sa v Kráľovej Lehote a úsek končí v Uhorskej Vsi.

 

Splavovanie Váhu na pltiach

Drevené plte s kapacitou 12 osôb začínajú svoju plavbu na Pltisku Bariérová. Dĺžka splavovaného úseku je 7 km a plavba trvá približne 50 – 75 minút. Plte ovládajú 2 pltníci, ktorí klientom zabezpečia aj slovný výklad vo viacerých jazykoch.

 

Vlkolínec

Miestna časť Ružomberka je najzachovalejšou rezerváciou ľudovej architektúry na Slovensku. Čisto drevená obec bola v decembri 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Archeoskanzen Havránok – Liptovská Mara

Archeologická lokalita sa nachádza na vŕšku Úložisko. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej, boli objavené zvyšky spaľovanch obiet, kosti ľudí. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb. V roku 1967 bol Havránok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Liptovský hrad - Kalameny

Nazývaný aj hrad Liptov, Liptovský starý hrad, Veľký hrad liptovský, Sielnický hrad. Na jeho ruiny sa dá dostať po značkovanom chodníku z obce Kalameny. Verejnosti sú prístupné zvyšky odkrytej architektúry po stavebno-konzervátorských úpravách na základe archeologického výskumu.

 

Hrad Likava

Najväčší hrad Liptova, postavený v roku 1315. Zrúcanina hradu je na výbežku Predného Choča v nadmorskej výške 657 metrov. Od roku 1980 sa uskutočňuje archeologický výskum a konzervačné práce. Na hrad vedie turistický chodník z Ružomberka.

 

Celodrevený artikulárny kostol – Svätý Kríž

Prilbižne 14 km od Liptovského Mikuláša stojí drevený evenjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe. Na jeho stavbe sa nesmel použiť kameň ani železo. Na Liptove boli postavené ešte dva takéto kostoly, jeden v Hybiach, ktorý však vyhorel a druhý v Paludzi.

 

Múzeum liptovskej dediny - Pribylina

Je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara. V múzeu Liptovskej dediny sa organizujú aj príležitostné kultúrne podujatia. Atrakciou je možnosť jazdy na koňoch.

 

Demänovská jaskyňa Slobody

Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 metrov, prístupný je serpentínovým chodníkom z parkoviska, pričom treba prekonať výškový rozdiel 52 metrov. Dĺžka prevádzkovaného sprístupneného úseku je 1800 metrov, prevýšenie medzi vchodom a prízemím je -66 metrov, medzi prízemím a východom z jaskyne + 85 metrov.

 

Demänovská ľadová jaskyňa

Vchod do jaskyne je v brale Bašta, asi 90 metrov nad dnom doliny. Na výstupovej trase je náučný chodník.V jaskyni je dávno známe nálezisko kostí rôznych stavovcov vrátane jaskynného medveďa.

 

Tatry

Tatry sa nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom. Dnes sú popretkávané množstvom chodníkov. Pozdĺž celých Tatier prechádza Tatranská magistrála (turistický chodník), jednotlivé tatranské chodníky prechádzajú dolinami a končia buď na štítoch, plesách, horských chatách alebo priesmykmi vedú na druhú stranu Tatier.

 

Oravský hrad

Je výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. V priestoroch Oravského hradu sa v súčasnosti nachádzajú expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – historická, etnografická a prírodovedná.

 

Múzeum oravskej dediny Zuberec

V múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život na Orave v minulosti.

 

Hrad Strečno

Už tri storočia je ruinou, jeho zachovalá architekúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. V roku 1994 boli dokončené hlavné rekonštrukčné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

 Lyžiarske strediská v okolí:

  • Ski Park Ružomberok (16 km),

  • Jasná Nízke Tatry (35 km),

  • Park Snow Donovaly (40 km), 

  • Lyžiarske stredisko Roháče/Spálená (63 km),

 

Galérie, múzeá v okolí:

  • Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš,

  • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš,

  • Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš,

  • Liptovské Múzeum, Ružomberok,

  • Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

video
Kúpele - Lúčky
Lúčky